Potřebujete auto?
My vám dáme klíč...
 

Podmínky pronájmu vozidla.


1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.
2. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.
3. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.
4. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu):
  - Právnická osoba: výpis z OR, osvědčení o registraci DIČ, objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce, plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí), občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče.
  - Fyzická osoba, Živnostník: občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta, VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce, policejní protokol o nehodě vozu nájemce – nebo jiný doklad znějící na jméno a adresu klienta s max. stářím 2 měsíce), živnostenský list (u živnostníka)
  - Cizinci: cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta
  - Potřebné doklady je třeba předložit během předávání vozidla.

Rezervace

1. Rezervace je platná až tehdy, když je zpětně potvrzena pronajímatelem.
2. Potvrzení objednávky je zasláno nájemci na jím zvolené spojení pro potvrzení rezervace.
3. Délka nájmu a termíny mohou být změněny i po potvrzení objednávky.
4. Přeobjednání je možné provádět, pokud je vozidlo v danou dobu k dispozici.
5. Autopůjčovna si vyhrazuje ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené objednávky.
6. Změny v rezervaci mohou být prováděny po dohodě na tel 608 604 111, v závislosti na dostupnosti vozů. Pokud se změní cena pronájmu, ceny budou přepočítány s ohledem na tuto novou dobu pronájmu. Kde byla změna potvrzena a náklady se změní, taková cena pak bude účtována.

Platba

1. Před začátkem pronájmu je třeba složit deposit, jako garanci za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů či za nedotankování stejného množství pohoných hmot, s jakým bylo auto předáno.
2. Platba probíhá vždy v hotovosti při předání vozidla. Faktury jsou zasílány v elektronické podobě nebo klasickou poštou dle dohody.

Pronájem

1. Rezervované vozidlo je rezervováno maximálně 1 hodinu po dohodnuté době převzetí, pokud se telefonicky nedomluví nájemce s pronajímatelem jinak.
2. Po začátku pronájmu není možné přidat dalšího řidiče. V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje původní cena.
3. Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice ČR, pokud nájemce plánuje opustit nebo opouští území České Republiky, je tuto skutečnost povinen oznámit provozovateli před samotným předáním vozidla. V případě neoznámeného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován sankční poplatek 10.000,- Kč.
4. Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je uveden ve smlouvě o nájmu vozidla. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen sankční poplatek 1.000,- Kč. Navíc veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese nájemce.

Převzetí vozidla

1. Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.

Vrácení vozidla

1. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky.
2. Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí osoba podepíše při vrácení vozu dokumenty jménem zákazníka, pokud se tento nedostaví k vrácení vozu nebo ve chvíli, kdy není schopen se účastnit vrácení vozu.
3. Vozidlo musí být vráceno v čistém stavu. Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí ve výši 300,- Kč.
4. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky (bude zdokukmentován obsah paliva při předání) V opačném případě je účtována náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.
5. V případě, že automobil nebude vráce ve stanovené době je půjčující oprávně vozidlo nahlásit jako ukradené.

Pojištění a další služby

1. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány dle fakturace autoservisu.
2. Odtah vozidla v případě nehody je zajištěn asistenční službou dle podmínek pojišťovny. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu.
3. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
4. V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.
5. Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 5% nákladů na likvidaci škody min. však 5.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo (pokud tento odtah není proveden asistenční službou). Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka.
6. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
7. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.
8. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.


Pokuty a případné sankce

1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
2. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky + administrativní poplatek 300,- Kč.
3. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000,- Kč.
4. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2 500,- Kč, znečištění karoserie 200,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 300,- Kč.
5. V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce + administrativní poplatek 300,- Kč v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR.


All Rights Reserved.  •  Design by Rent a car and bus Olomouc